I.Нотариални услуги:

·       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Така поднесената в тази страница информация не е изчерпателна, всеки конкретен казус изисква специално внимание и преценка. Консултирайте се с адвокат или с нотариус!

 

II.За нотариуса:

Нотариус Стоянка Кисьова е с район на действие района на РС град Пловдив,  вписана е в регистъра на Нотариалната камара под №636  със Заповед на Министъра на правосъдието от 2008г.Всички от екипа на нотариалната кантора на нотариус Кисьова предлагат високо ниво на компетентност, юридическа  прецизност и сигурност в нотариалните удостоверявания.

Нотариус Кисьова е завършила Юридическия факултет на ПУ паисий Хилендарски. през 1998г. От 2009г. е нотариус в град Пловдив.

 

 

III.Често задавани въпроси:

1.     Какво трябва да знаете, когато се явявате пред нотариус?

 

Пред нотариуса всички документи се представят в оригинал!

Когато се явявате пред Нотариус за каквото й да било действие, ТРЯБВА ДА НОСИТЕ ЛИЧНАТА СИ КАРТА или друг валиден документ за самоличност (свидетелство за управление на МПС или задграничен паспорт). Ако сте я забравили, а имате уговорен час, обадете се незабавно на Нотариуса и ако имате време, незабавно организирайте действията си така, че навреме да се явите с личната карта.

Когато идвате при нотариус, НЕ БЪРЗАЙТЕ. БЪДЕТЕ ТЪРПЕЛИВИ! Тук се изготвят документи, понякога за цял живот, поправки по тях се извършват бавно и трудно и не са желателни. Планирайте си предварително достатъчно време за престой в канцеларията на нотариуса.

 

 

Текстът на пълномощното, декларацията, договора и други зависи както от вашата воля, така и от законовите изисквания. По- долу прилагаме примерни бланки на документи, които след като попълните, могат да бъдат нотариално заверени.

  1. Колко ще ми струва?

 

Тарифа за нотариусите и нотариалната дейност е на ваше разположение на нашия сайт.Тарифа за нотариусите и нотариалната дейност

Калкулатор (продажби, законни ипотеки, заличавания на ипотеки, договори)

 

Всеки имот е с различна документация и за всеки имот са необходими различни документи. Нотариусът не може да ви каже какви документи са ви необходими по ваш преразказ за това, какво се е случвало с имота ви през годините. За да имате точен отговор и пълна яснота, трябва предварително да представите четливи пълни копия на документите, които имате. Тук са представени ПРИМЕРНИ необходими документи за продажба и/или ипотека върху имот.

3. Какво е нотариална заверка на подпис?

 

Нотариусът поставя печат на документа, който удостоверява, че именно това лице, с тази лична карта, се е подписало на документа.

Лицето, което подписва документа трябва да се яви лично пред нотариуса и да представи свой валиден документ за самоличност.

Ако се подписва управител или изпълнителен директор на дружество, трябва да се представи на нотариуса и удостоверение за актуално състояние, от което се вижда, че той е лицето, което има право да се подписва от името на дружеството.

Ако на документа се подписва лице, което не говори български език, лицето трябва да бъде придружено от преводач, който също подписва декларация в края на документа, че е превел вярно и точно текста. Подписът на преводача е необходим, независимо дали документът е двуезичен. Подписът на преводача се полага на декларация, представляваща неразделна част от документа.

Таксата за нотариалната заверка на подпис на документ без материален интерес се изчислява по точка 5 от тарифата; за документ с материален интерес се изчислява по точка 10 от тарифата (за двустранни изявления- например договори) или по точка 12 от тарифата (за едностранни изявления- например разписки, молби за вписване и заличаване на ипотеки, записи на заповед).

Съвет: Четете внимателно документите, които подписвате! Не упълномощавайте хора, които не познавате или на които нямате достатъчно доверие. Пълномощното е документ, който се подписва само от страната, която го издава. Упълномощеният няма задължение да свърши възложеното. За да уредите тези отношение Ви е необходим допълнителен договор, подписан от двете страни.

 

Нотариусът поставя печат на документа, който удостоверява, че именно това лице, с тази лична карта, се е подписало на документа.

Лицето, което подписва документа трябва да се яви лично пред нотариуса и да представи свой валиден документ за самоличност.

Ако се подписва управител или изпълнителен директор на дружество, трябва да се представи на нотариуса и удостоверение за актуално състояние, от което се вижда, че той е лицето, което има право да се подписва от името на дружеството.

Ако на документа се подписва лице, което не говори български език, лицето трябва да бъде придружено от преводач, който също подписва декларация в края на документа, че е превел вярно и точно текста. Подписът на преводача е необходим, независимо дали документът е двуезичен. Подписът на преводача се полага на декларация, представляваща неразделна част от документа.

Таксата за нотариалната заверка на подпис на документ без материален интерес се изчислява по точка 5 от тарифата; за документ с материален интерес се изчислява по точка 10 от тарифата (за двустранни изявления- например договори) или по точка 12 от тарифата (за едностранни изявления- например разписки, молби за вписване и заличаване на ипотеки, записи на заповед).

Съвет: Четете внимателно документите, които подписвате! Не упълномощавайте хора, които не познавате или на които нямате достатъчно доверие. Пълномощното е документ, който се подписва само от страната, която го издава. Упълномощеният няма задължение да свърши възложеното. За да уредите тези отношение Ви е необходим допълнителен договор, подписан от двете страни.

4. Мога ли да направя генерално пълномощно?

 

Възможно е, но много малко са институциите в България, които признават такова пълномощно. За да Ви свърши работа, най-добре е да посочите точно за какво издавате пълномощното: например за представляване пред банки, за снабдяване с документи, за подписване на договори, за получаване на пенсия. Пълномощните за разпореждане с недвижим имот /продажба, дарение, учредяване на ипотека/ са изрични, може да дадете пълномощно за имот, но трябва да опишете имота, да посочите дали упълномощеният има право да договаря условията по нотариалния акт, дали има право да получи продажната цена, да договаря сам със себе си или като пълномощник и на трети лица и т.н.

 

 

 

Възможно е, но много малко са институциите в България, които признават такова пълномощно. За да Ви свърши работа, най-добре е да посочите точно за какво издавате пълномощното: например за представляване пред банки, за снабдяване с документи, за подписване на договори, за получаване на пенсия. Пълномощните за разпореждане с недвижим имот /продажба, дарение, учредяване на ипотека/ са изрични, може да дадете пълномощно за имот, но трябва да опишете имота, да посочите дали упълномощеният има право да договаря условията по нотариалния акт, дали има право да получи продажната цена, да договаря сам със себе си или като пълномощник и на трети лица и т.н.

5. Имат ли срок пълномощните? Как да оттегля пълномощно?

 

Ако не сте посочили срок, за който важи, то пълномощното е безсрочно и е в сила докато упълномощителят е жив или докато не го оттегли. За да оттеглите пълномощно, трябва да имате валиден документ, подписан от упълномощения, от който да е видно на коя дата сте го уведомили за оттеглянето на пълномощното. Това може да стане по няколко начина: упълномощеният да ви подпише декларация, че е уведомен или да му изпратите нотариална покана, с която го уведомявате. При оттегляне на пълномощно задължително трябва да уведомите и нотариусът, който го е заверил.

 

Ако не сте посочили срок, за който важи, то пълномощното е безсрочно и е в сила докато упълномощителят е жив или докато не го оттегли. За да оттеглите пълномощно трябва да имате валиден документ, подписан от упълномощения, от който да е видно, на коя дата сте го уведомили за оттеглянето на пълномощното. Това може да стане по няколко начина: упълномощеният да ви подпише декларация, че е уведомен, или да му изпратите нотариална покана, с която го уведомявате. При оттегляне на пълномощно задължително трябва да уведомите и нотариусът, който го е заверил.

6. Искам да дам пълномощно за продажба на имот

 

Нотариалната заверка на пълномощно за разпореждане с имот включва заверка на подписа на лицето и заверка на съдържание на документа. Задължително към пълномощното трябва да са приложени и нотариално заверени декларации по чл.264, ал.1, ДОПК и по чл.25, ЗННД

Преди да заверите пълномощното трябва да го съгласувате с нотариуса, при който ще подписвате самия нотариален акт.

Пълномощното за продажба на имот е изрично: трябва подробно да е описан имота като местонахождение, квадратура, трябва да са описани прилежащите към него мазе или таван, идеални части от общите части на сградата, от правото на строеж или от дворното място. Трябва да посочите дали упълномощеният има право да договаря условията по нотариалния акт, дали има право да получи продажната цена и т.н. Ако човекът, който упълномощавате, е съсобственик на имота или ще се явява като пълномощник и на трети лица, в пълномощното трябва изрично да се добави, че същият има право да договаря сам със себе си като пълномощник или като съсобственик.

Четете внимателно документите, които подписвате. Не упълномощавайте хора, които не познавате или на които нямате достатъчно доверие. Пълномощното е документ, който се подписва само от страната, която го издава. Упълномощеният няма задължение да свърши възложеното. За да уредите тези отношение Ви е необходим допълнителен договор, подписан от двете страни.

 

Нотариалната заверка на пълномощно за разпореждане с имот включва заверка на подписа на лицето и заверка на съдържание на документа. Задължително към пълномощното трябва да са приложени и нотариално заверени декларации по чл.264, ал.1, ДОПК и по чл.25, ЗННД

Преди да заверите пълномощното трябва да го съгласувате с нотариуса, при който ще подписвате самия нотариален акт.

Пълномощното за продажба на имот е изрично: трябва подробно да е описан имота като местонахождение, квадратура, трябва да са описани прилежащите към него мазе или таван, идеални части от общите части на сградата, от правото на строеж или от дворното място. Трябва да посочите дали упълномощеният има право да договаря условията по нотариалния акт, дали има право да получи продажната цена и т.н. Ако човекът, който упълномощавате, е съсобственик на имота или ще се явява като пълномощник и на трети лица, в пълномощното трябва изрично да се добави, че същият има право да договаря сам със себе си като пълномощник или като съсобственик.

Четете внимателно документите, които подписвате. Не упълномощавайте хора, които не познавате или на които нямате достатъчно доверие. Пълномощното е документ, който се подписва само от страната, която го издава. Упълномощеният няма задължение да свърши възложеното. За да уредите тези отношение Ви е необходим допълнителен договор, подписан от двете страни.

7. Човекът, който иска да ме упълномощи, не може да се яви пред нотариус.

 

Ако желаете да заверите подписа си върху документ: пълномощно, декларация, образец от подпис и др. СЛЕДВА ЛИЧНО ДА СЕ ЯВИТЕ с личната си карта пред нотариус. Ако лицето, чийто подпис трябва да се завери, е неподвижно или тежко болно, трябва да си запишете час за посещение на адрес. На уговорените дата и час трябва да осигурите за своя сметка транспорт до посочения адрес. Лицето, което се подписва трябва да носи в себе си личната си карта и да бъде запознато предварително с ПЪЛНОТО съдържание на документите, които подписва, да желае да ги подпише и ДА РАЗБИРА какво подписва. Предварително трябва да запознаете нотариуса с диагнозата и здравословното състояние на лицето, както и да се представи епикриза и/или решение на ТЕЛК. Ако лицето употребява лекарства с опияняващ ефект, заверката не може да се извърши.

Лицето се подписва в присъствието и пред нотариуса. /Ако подписът на лицето не е положен лично от него и нотариусът не го е видял, нотариалната заверка е нищожна, не поражда никакви последствия и купувачът може да претърпи вреди/

 

Ако желаете да заверите подписа си върху документ: пълномощно, декларация, образец от подпис и др. СЛЕДВА ЛИЧНО ДА СЕ ЯВИТЕ с личната си карта пред нотариус. Ако лицето, чийто подпис трябва да се завери, е неподвижно или тежко болно, трябва да си запишете час за посещение на адрес. На уговорените дата и час трябва да осигурите за своя сметка транспорт до посочения адрес. Лицето, което се подписва трябва да носи в себе си личната си карта и да бъде запознато предварително с ПЪЛНОТО съдържание на документите, които подписва, да желае да ги подпише и ДА РАЗБИРА какво подписва. Предварително трябва да запознаете нотариуса с диагнозата и здравословното състояние на лицето, както и да се представи епикриза и/или решение на ТЕЛК. Ако лицето употребява лекарства с опияняващ ефект, заверката не може да се извърши.

Лицето се подписва в присъствието и пред нотариуса. /Ако подписът на лицето не е положен лично от него и нотариусът не го е видял, нотариалната заверка е нищожна, не поражда никакви последствия и купувачът може да претърпи вреди/

8. Човекът, който ще ме упълномощи, е в чужбина.

 

Заверката на документи в чужбина може да стане по два начина:

Първият е да заверите документите при българския консул. За българския консул важат същите правила като за заверки при български нотариус.

Ако това ви е невъзможно, следва да заверите документа пред съответния нотариус в съответната страна. На заверката на нотариуса трябва да е отбелязана датата, на която е заверен документа и дали е заверен подпис или съдържание или и двете. Ако страната е членка на Хагската конвенция, след заверката на нотариуса се поставя АПОСТИЛ. Апостилът представлява щемпел, който може да бъде поставен от надлежен орган на страната, в която практикува нотариусът и следва да бъде прикрепен неразделно с документа, който заверявате. Това означава да има скрепяващи печати между двата документа. Апостил за заверен от чужд нотариус документ не може да бъде поставен в България. След нотариалната заверка и поставянето на апостила следва да изпратите документите в оригинал в България, където се превеждат.

Ако страната не е членка на Хагската конвенция заверката се извършва съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. В случая процедурата е следната: първо се заверява от нотариуса в чужбина, след което се слага печат от надлежния отговорен орган в тази страна (например Министерство на Вътрешните Работи или Министерство на правосъдието). Следва заверка от българското консулство в тази страна. След тази заверка документът се изпраща в оригинал в България, където се превежда и се слага печат на Министерство на Външните Работи, отдел „Консулски”.

 

Заверката на документи в чужбина може да стане по два начина:

Първият е да заверите документите при българския консул. За българския консул важат същите правила като за заверки при български нотариус.

Ако това ви е невъзможно, следва да заверите документа пред съответния нотариус в съответната страна. На заверката на нотариуса трябва да е отбелязана датата, на която е заверен документа и дали е заверен подпис или съдържание или и двете. Ако страната е членка на Хагската конвенция, след заверката на нотариуса се поставя АПОСТИЛ. Апостилът представлява щемпел, който може да бъде поставен от надлежен орган на страната, в която практикува нотариусът и следва да бъде прикрепен неразделно с документа, който заверявате. Това означава да има скрепяващи печати между двата документа. Апостил за заверен от чужд нотариус документ не може да бъде поставен в България. След нотариалната заверка и поставянето на апостила следва да изпратите документите в оригинал в България, където се превеждат.

Ако страната не е членка на Хагската конвенция заверката се извършва съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. В случая процедурата е следната: първо се заверява от нотариуса в чужбина, след което се слага печат от надлежния отговорен орган в тази страна (например Министерство на Вътрешните Работи или Министерство на правосъдието). Следва заверка от българското консулство в тази страна. След тази заверка документът се изпраща в оригинал в България, където се превежда и се слага печат на Министерство на Външните Работи, отдел „Консулски”.

В момента повечето от покупките на недвижими имоти се извършват като продажната цена се заплаща чрез кредит от банка. Процедурата е следната:

Първо се подписва нотариалния акт за продажба, с който купувачите придобиват имота. В този нотариален акт е отбелязано, че една част от продажната цена не е получена от продавачите, а ще им бъде изплатена чрез заем от банка след вписване на нотариалния акт за продажба, след вписване на ипотека в полза на Банката върху закупения имот и след представяне на удостоверение от Агенцията по вписвания, с приключила дата- датата на продажбата, от което да е видно, че ипотеката е единствена тежест върху имота.

Втората стъпка е подписването на нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека или съответно молбата за вписване на законна ипотека. Нотариалният акт за договорна ипотека се подписва от упълномощен представител на банката, от кредитополучателите по договора за кредит, от собствениците на имота и от солидарни длъжници или съкредитополучатели по договора за кредит, ако има такива. Учредяването на ипотеката става в един и същи ден, непосредствено след подписването на нотариалния акт за продажба.

9. Колата е на мое име. Защо трябва да идва и съпругата ми?

 

Според Семейния кодекс всички придобити по време на брака, чрез заплащане на продажна цена, движими и недвижими вещи са семейна имуществена общност. Следователно независимо, че по талон колата е само на единия съпруг, то по закон тя е собственост и на двамата. Този факт трябва да имате предвид както при сключване на договори за продажба на МПС, така и при подписване на пълномощия за продажба.

 

Според Семейния кодекс всички придобити по време на брака, чрез заплащане на продажна цена, движими и недвижими вещи са семейна имуществена общност. Следователно независимо, че по талон колата е само на единия съпруг, то по закон тя е собственост и на двамата. Този факт трябва да имате предвид както при сключване на договори за продажба на МПС, така и при подписване на пълномощия за продажба.

10. Имотът, който продавам/ипотекирам, е моя лична собственост. Защо съпругът ми трябва да подписва декларация?

 

Декларацията е във връзка с член 23 от Семейния кодекс. Според тази разпоредба независимо, че имотът е лична ваша собственост /дарен ви е или е придобит преди брака,/ съпругът ви трябва да даде съгласие да се разпоредите със семейното жилище или да декларира, че имотът не е семейно жилище, т.е. че имотът не се използва за нуждите на семейството.

Декларацията е във връзка с член 23 от Семейния кодекс. Според тази разпоредба независимо, че имотът е лична ваша собственост /дарен ви е или е придобит преди брака,/ съпругът ви трябва да даде съгласие да се разпоредите със семейното жилище или да декларира, че имотът не е семейно жилище, т.е. че имотът не се използва за нуждите на семейството.

 

 

IV.Екип

Жасмина Йорданова помощник-нотариус по заместване

Дора Кононец юрисконсулт

Борислава Нанева

Слави Радуилов

V.Tарифи:

VI.Контакти

Тел/факс 032/958 000

office@notary-plovdiv.com

мобилен номир 0899 70 73 73

 

VII.Работно време

Понеделник-петък 09-17.30ч

Извънработно време- с предварителна уговорка